Článok I.

Základné ustanovenia

 

 1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom weubu B2B.stamet.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.stamet.sk a príslušnými právnymi predpismi.

  Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť S T A M E T s.r.o., so sídlom: Obchodná 18, 90201 Pezinok, IČO: 00686018, DIČ: 2020314175 (ďalej „predávajúci“, alebo „spoločnosť“).

 1. Pojmom tovar podľa predchádzajúceho bodu tohto článku sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä tovar zodpovedajúci normám a bezpečnostným predpisom príslušnej krajiny odberu t.j. Slovenská republika, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a technické normy STN, EU normy a pod. v ich aktuálnom znení.

 

Článok II.

Dodanie tovaru

 

 1. Dodanie tovaru sa uskutoční na základe osobitnej písomnej objednávky kupujúceho odoslanej predávajúcemu s výslovným určením množstva, druhu a akosti objednaného tovaru a objednávacieho čísla. Písomná forma objednávky podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak je urobená najmä pomocou objednávkového formulára používaného predávajúcim, telefaxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ďalej len „objednávka“), ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

 

 1. Objednávka kupujúceho pôsobí voči predávajúcemu od doby, keď je doručená predávajúcemu a stáva sa pre kupujúceho záväzná. Na účely tejto zmluvy objednávka kupujúceho je doručená predávajúcemu, keď sa písomná objednávka predávajúcemu včas doručí najmä telefaxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

 1. Predávajúci svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu splní tým, že v deň dodania tovaru umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

 

 1. Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa tejto zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby predávajúci mohol dodať tovar.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady, najmä návody na použitie a dokumenty obsahujúce technickú charakteristiku tovaru („doklady“). Odovzdanie dokladov sa uskutoční zároveň so splnením povinnosti predávajúceho dodať tovar, ak k ich odovzdaniu nedošlo už skôr alebo ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie dokladov od predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odovzdanie dokladov odoprieť, ak mu kupujúci zároveň písomne nepotvrdí ich prevzatie.

 

Článok III.

Prevzatie tovaru a kúpna cena

 

 1. Povinnosť kupujúceho prevziať tovar od predávajúceho spočíva

a) vo vykonaní všetkých úkonov, ktoré možno od neho rozumne očakávať na ten účel, aby predávajúci mohol dodať tovar riadne a včas

b ) v riadnom a včasnom prevzatí tovaru

c) potvrdení prevzatia tovaru

 

 1. Kupujúci je povinný tovar prevziať od predávajúceho v deň dodania tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

 

 1. Prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

 

 1. Škodou na tovare sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie tovaru bez ohľadu na to, z akých príčin k nemu došlo.

 

 1. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

 

 1.  Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu zahŕňa povinnosť urobiť všetky opatrenia a vyhovieť všetkým formalitám, aby sa umožnilo riadne a včasné zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny.

 

 1. Ak medzi predávajúcim a kupujúcim niet inej dohody o cene, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu predajnú cenu tovaru podľa cenníka platného v čase dodania tovaru kupujúcemu ku ktorej sa pripočíta DPH v zákonnej sadzbe platnej v čase vystavenia faktúry za dodaný tovar; dohoda podľa predchádzajúcej vety musí byť písomná. Predajné ceny tovarov sú v cenníku predávajúceho uvedené bez DPH (ďalej len „predajná cena“).

 

 1. Ak hodnota objednávky nepresahuje 332,- EUR bez DPH predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné podľa cenníka spoločnosti.

 

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu zľavy a všetky ostatné rabatové a bonusové podmienky v zmysle platného Rabatového a bonusového dodatku.

 

 1. Kúpna cena za tovar sa platí v EUR alebo v inej mene stranami písomne dohodnutej, a to v hotovosti alebo prostredníctvom banky v prospech účtu predávajúceho. Ak sa kúpna cena platí prostredníctvom banky, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas je splnený až pripísaním plnej sumy kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho.

 

 1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. Kupujúci akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov, týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

 

 1. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry, má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania s platením faktúry. Táto dohodnutá zmluvná pokuta nemá charakter náhrady škody v zmysle Obchodného zákonníka, ale predstavuje prostriedok záruky na dodržanie dohodnutej lehoty splatnosti. Zmluvné strany vyhlasujú, že tu dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primeranú okolnostiam a obchodným zvyklostiam, ako aj to, že zmluvná pokuta je dohodnutá v súlade s dobrými mravmi.

 

 1. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny (alebo jej časti) viac ako 30 dní, jedná sa o podstatné porušenie obchodných podmienok podľa § 345 Obchodného zákonníka a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie dodaného tovaru.

 

 1. Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci zároveň oprávnený dodatočne vystaviť faktúru na sumu, ktorá zodpovedá výške zľavy ním skôr poskytnutej kupujúcemu. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, platia podmienky v zmysle platného Rabatového a bonusového dodatku.

 

 1. Ak je kupujúci v omeškaní v zmysle platného Rabatového a bonusového dodatku s platením kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci zároveň oprávnený pozastaviť ďalšiu dodávku tovaru až do doby, kým kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú sumu, s platením ktorej je v omeškaní, vrátane úrokov z omeškania.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp. jej časti za odobratý tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany predávajúceho považované za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré dáva predávajúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. V prípade, že predávajúci využije svoje právo a od kúpnej zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na dojednanú výhradu vlastníctva k dodanému tovaru odobrať tento tovar späť a kupujúci je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť a uhradiť predávajúcemu náklady spojené so spätným odberom. Pokiaľ nie je možný spätný odber dodaného tovaru(zničenie, odcudzenie a pod.), kupujúci je povinný k peňažnej náhrade.

 

 1. Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa použije primerane aj v prípade, ak kedykoľvek po dobu trvania tejto zmluvy sa stane zrejmým, že kupujúci nesplní podstatnú časť svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, a to vzhľadom na vážny nedostatok svojej spôsobilosti poskytnúť plnenie alebo svojej úveru schopnosti alebo vzhľadom na svoje správanie pri príprave plnenia tejto zmluvy alebo pri jej plnení.

 

 

Článok IV.

Zodpovednosť za vady

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za výrobnú vadu, ktorá vznikne na tovare v záručnej dobe.

 

 1. Za vady tovaru sa na účely tejto zmluvy považuje:

       a) dodanie tovaru v menšom než objednanom množstve,

       b) dodanie tovaru horšej akosti než je uvedená v dokladoch odovzdaných kupujúcemu.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru podľa písm. a) až b) predchádzajúceho bodu, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel, alebo nemohol nevedieť.

 

 1. Ak z dokladu odovzdaného kupujúcemu pri prevzatí tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho urobeného pri tomto prevzatí vyplýva, že dodáva tovar v menšom ako objednanom množstve, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia zmluvy o vadách tovaru.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, nesprávnym uskladnením alebo neodbornou obsluhou.

 

 1. Záručná doba je určená Obchodným zákonníkom.

 

 1. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád, len ak vady písomne vytkol u predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť na vlastné náklady, aby sa tovar prezrel najneskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

 

 1. Vady, ktoré kupujúci zistí, alebo pri náležitej starostlivosti zistiť mohol pri prehliadke tovaru vykonanej podľa predchádzajúceho bodu, je povinný písomne vytknúť u predávajúceho najneskôr do 1 pracovného dňa po prechode nebezpečenstva škody na tovare s uvedením povahy vady; písomné vytknutie vád musí byť predávajúcemu zároveň doručené najneskôr do uplynutia posledného dňa uvedenej lehoty. Kupujúci je zároveň povinný tovar s vadou odovzdať alebo zabezpečiť jeho odovzdanie predávajúcemu do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady na dobu 30 dní potrebnej na preskúmanie vady.

V prípade poškodenia tovaru je kupujúci povinný uschovať pôvodné balenie tovaru (resp. pôvodné balenie zásielky) k nahliadnutiu a zhotoveniu fotodokumentácie predávajúcim (alebo prepravcom tovaru). Oneskorenie dodania zásielky, poškodenie alebo úbytok zásielky je kupujúci povinný nahlásiť písomne a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň odo dňa obdržania zásielky. Ak kupujúci nedodrží podmienky dohodnuté v tomto bode zmluvy, nemá nárok na uplatnenie reklamácie.

 

 1. Vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, a ktoré kupujúci nemohol zistiť pri prezretí tovaru podľa bodu 8 tohto článku zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, je kupujúci povinný písomne vytknúť u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby s uvedením povahy vady; písomné vytknutie vád musí byť predávajúcemu zároveň doručené najneskôr do uplynutia posledného dňa záručnej doby. Kupujúci je zároveň povinný tovar s vadou odovzdať alebo zabezpečiť jeho odovzdanie predávajúcemu na dobu 30 dní potrebnej na preskúmanie vady.

 

 1. Ak kupujúci tovar neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšími udalosťami a vplyvmi a nespôsobil ich predávajúci.

 

 1. Pri dodaní tovaru s vadou podľa bodu 2 písm. a) tohto článku môže kupujúci požadovať od predávajúceho dodanie chýbajúceho množstva tovaru.

 

 1. Pri dodaní tovaru s vadami podľa bodu 2 písm. b) a c) tohto článku môže kupujúci požadovať od predávajúceho buď jeho opravu alebo dodanie náhradného tovaru, ak oprava nie je možná.

 

 1. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

 

 1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

 

Článok V.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Predávajúci môže zapožičať kupujúcemu napr. regály, poličky, mobilné reklamné pútače, svetelné reklamné panely podľa vlastného uváženia. Prevzatie takto zapožičaných predmetov je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci vystavuje na zapožičaných regáloch a poličkách iba tovar dodaný od predávajúceho. Kupujúci je povinný takto zapožičané predmety vrátiť predávajúcemu do 7 dní odo dňa písomnej výzvy predávajúceho na ich vrátenie nepoškodené. V prípade vrátenia zapožičaných predmetov v poškodenom stave alebo nevrátenia zapožičaných predmetov je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru na zapožičané predmety v predajných cenách.
 2. Predávajúci bude zabezpečovať na vlastné náklady odborné školenie súvisiace s predajom tovaru pre zástupcov kupujúceho.
 3. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar kúpený od predávajúceho nebude predávať, alebo poskytovať subjektom, ktoré majú s predávajúcim uzatvorenú taktiež Rámcovú zmluvu o kúpe tovaru.

 

Článok VI.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Každá strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je rovnaká pre predávajúceho aj kupujúceho a je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej strane.

 

 1. Strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú riadne a včas informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy najmä ak ide o informácie týkajúce sa ceny tovaru, zlepšenia kvality a dodávok tovaru, atď.

 

 1. Strany sa zaväzujú zachovávať a chrániť obchodné tajomstvo druhej strany. Do obchodného tajomstva patria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiace najmä s výrobou tovaru, alebo spôsobom jeho predaja, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pred uzavretím tejto zmluvy, v priebehu jej uzavretia alebo kedykoľvek po jej uzavretí a ktoré súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy. Strany sa zároveň zaväzujú chrániť dôvernosť takto získaných informácií druhej strany pred ich neoprávneným použitím tretími osobami.

 

 1. Pre doručovanie písomností platí, že pri osobnom doručovaní sa zásielka považuje za doručenú okamihom jej odovzdania strane, ktorá je jej adresátom (ďalej len „adresát“), prípadne okamihom bezdôvodného odopretia jej prevzatia adresátom a pri doručovaní poštou sa zásielka považuje za doručenú uplynutím tretieho pracovného dňa nasledujúceho po jej odovzdaní na poštovú prepravu.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "Zákon o rozhodcovskom konaní") výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou vrátane sporov o platnosť, trvanie a výklad tejto zmluvy ako aj o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Tribunál zriadenému pri Tribunál, s.r.o., IČO 47 231 751 (ďalej len "Rozhodcovský súd"), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona o rozhodcovskom konaní, a že sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné, bez výhrad podriadia.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok znáša dlžník.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

 

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri ukončení tejto zmluvy výpoveďou danou ktoroukoľvek stranou alebo odstúpením od zmluvy, prípadne dohodou zmluvných strán, nie sú dotknuté tie jej ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva a je zrejmé, že majú byť platné a účinné aj po jej ukončení, vrátane ustanovení týkajúcich sa právomoci rozhodcovského súdu.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich skutočnú vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a je plne v súlade s ich úmyslom sledovaným nimi pri jej uzavretí, a na znak súhlasu ju podpisujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

 

 1. Štatutárny zástupca kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení veriteľovi vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok tak, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak kupujúci (ako dlžník) nesplní svoje záväzky z tejto zmluvy (vrátane nároku na náhradu škody alebo bezdôvodného obohatenia).

 

 1. V prípade zmeny obchodného mena alebo právnej formy, sídla alebo miesta skutočného vedenia, čísla účtu v peňažných ústavoch, alebo inej skutočnosti, je každá zo zmluvných strán povinná túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť druhej strane.

 

 1. Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené, ale z nej vyplývajúce sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 1. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je v úpadku (resp. nie je platobne neschopný ani predĺžený) a že financovanie zaplatenia kúpnych cien má v celom rozsahu zabezpečené. Ďalej tiež vyhlasuje, že má dostatočné finančné prostriedky na úhradu svojich eventuálnych záväzkov v zmysle tejto zmluvy a že v rámci svojho vlastníctva disponuje dostatočným majetkom alebo inými možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov. Kupujúci berie na vedomie, že pravdivosť jeho vyhlásenia uvedeného v tomto odseku je na strane predávajúceho skutočnosťou rozhodujúcou pre uzatvorenie tejto zmluvy.

 

 1. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, ak pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

 

 1. Táto zmluva sa môže zmeniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme.

 

 1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom vyhotovení pre oboch jej účastníkov.

 

 1. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. Občianskeho zákonníka.